Obchodné podmienky www.3dtoys.sk

 • Úvodné Ustanovenia

  1. Prevádzkovateľ

   Prevádzkovateľom obchodu www.3dtoys.cz je Ing. Petr Zářecký, so sídlom U Váhy 1190, 51741 Kostolec nad Orlicí, IČO: 02273756, DIČ CZ7401303393 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“), bankové spojenie: mBank S.A., č.4209
   Predávajúci je platiteľ DPH


  2. Kupujúci
   1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
   2. Spotrebiteľom je kupujúci fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“).
   3. Podnikateľom je kupujúca osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

  3. Obchodné podmienky
   1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kupná zmluva“).
   2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky. ak>
   3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa súčasne riadia zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby

  1. Ponuka tovaru
   1. Tovar ponúkaný prostredníctvom stránok internetového obchodu je ponukou tovaru, ktorá má iba informatívny charakter. Ponuka tovaru sa nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

  2. Objednávka
   1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (viď čl. 2.4.1.) a spôsobu platby (viď čl. 2.5.1.) kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
   2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal av celom rozsahu s nimi súhlasí.

  3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
    Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávku), pokiaľ tento návrh nie je v rozpore s obchodnými podmienkami a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúci kúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu prostredníctvom správy na elektronickú adresu kupujúceho.
              
   1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je prevádzkovateľom zaslaná kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.
   2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

  4. Spôsob dopravy
    Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko s takým spôsobom dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.
   1. O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vytvorení objednávky.
   2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
   3. V prípade zasielania tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k štandardnej cene dopravy dodatočné náklady za dopravu do zahraničia.

  5. Spôsob platby
   1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platobnou kartou či internetovým bankovníctvom cez internet cez platobnú bránu, bankovým prevodom po dokončení objednávky, na dobierku až pri prevzatí od prepravcu.
   2. Pri voľbe platby platobnou kartou po internete bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a kúpna cena odpočítaná z účtu kupujúceho.
   3. Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho. Na vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísaniu príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
   4. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k cene objednávky.
   5. Všetky zmeny vrátane zmien cien v internetovom obchode sú vyhradené. Cena je platná v čase objednania.
   6. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH. Pokiaľ nie je pri cene výslovne uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

  6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy
   1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.
   2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ho kupujúci neprevezme.
   3. Ak Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.
   4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
   5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
   6. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť kupujúcemu doručované na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke. • Dodanie tovaru

  1. Dodacia lehota
   1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne. Dodacia lehota, pokiaľ je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a nie je pre prevádzkovateľa záväzná.
   2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

  2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru
    Ak Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
   1. Súčasťou dodávky je doklad o zakúpení tovaru, ktorý uvádza dátum predaja, označenie tovaru, kúpnu cenu a údaje o predávajúcim. Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.
   2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
   3. Ak reklamácia mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli viditeľné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť bezodkladne po ich odhalení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, pokiaľ kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatní v súlade s ods. 3.2.3. a 3.2.4. týchto obchodných podmienok.
   4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim
   1. Ak je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 a nasl. občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátený tovar je odporúčaný mať kompletný, nepoškodený, preukázateľne nepoužitý a ideálne s originálnymi visačkami. Pokiaľ vyššie uvedené nie je dodržané podnikateľ je oprávnený vrátiť zníženú sumu, pretože spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti viď § 1833 Občianskeho zákonníka .
   2. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dennej lehote oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamácie. Formuláre nájdete na začiatku tejto stránky.
   3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.
   4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dennej lehote a vrátený tovar nie je kompletný, je bez originálnych visačiek alebo je preukázateľne použitý či poškodený, má prevádzkovateľ voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody a je oprávnený si takto vzniknutý nárok na náhradu škody jednostranne započítať na pohľadávku spotrebiteľa voči prevádzkovateľovi na vrátenie kúpnej ceny. Prevádzkovateľ v takom prípade vracia spotrebiteľovi len takto zníženú kúpnu cenu. Toto dojednanie vychádza z § 1833 Občianskeho zákonníka. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ hradí náklady spojené s doručením tovaru späť prevádzkovateľovi.
   5. Ak spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ďalej v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, tovar v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. spodná bielizeň a plavky), dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, alebo dodávky novín, periodík alebo časopisov.
   6. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva.
   7. Odstúpi spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, prevodom na bankový účet spotrebiteľa alebo v hotovosti na adrese prevádzky. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
   8. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.
   9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a napriek tomu zašle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa zaslaný späť.
   10. < Ak> Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

  2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom
    Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.
              
              Ak kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich záväzkových vzťahov s predávajúcim porušil akúkoľvek svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje na účely odstúpenia od zmluvy za správanie v zmysle § 2002 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
              
             • Práva z chybného plnenia

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
   - má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej
   - sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa
   - tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
   - je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  3. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v zákonom stanovenej dobe, tj 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
  4. Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na adrese jeho prevádzky a to osobne alebo zaslaním poštou či inou zásielkovou službou. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

  5. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je kupujúci povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ odporúča za týmto účelom predložiť najmä potvrdenie o kúpe (doklad o zakúpení, výpis z účtu, a pod.)
  6. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda dodať popis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.
  7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
  8. Ak predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii zo strany spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia zo strany spotrebiteľa vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Ak prevádzkovateľ reklamáciu neodmietne, vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktorá bude obsahovať okrem iného identifikáciu prevádzkovateľa a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka prevádzkovateľa. /li>
  9. Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z chybného plnenia.
  10. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je prevádzkovateľ povinný kupujúceho informovať, a to na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaja, podľa ktorého bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie.
  11. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí prevádzkovateľ kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
  12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenia majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, pokiaľ táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane prevádzkovateľa.


 • Ochrana osobných údajov

  1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, elektronická adresa, pohlavie, číslo bankového účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, prevádzkovanie vernostného programu a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne pomocou odkazu uvedeného na konci obchodného oznámenia odvolať. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
  4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
  5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  6. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovanie, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, a požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
  7. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
  8. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
  9. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať. Jednotlivé cookies je možné tiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.
  10. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“


 • Záverečné ustanovenia

  1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je český jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.
  2. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
  3. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté predo dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.
  4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov. Predtým ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie najskôr využiť elektronické adresy www.3dtoys.cz


  • ODPORUČENÝ ORGÁN PRE RIEŠENIE MIMOSÚDNÝCH SPOROV:

   Združenie českých spotrebiteľov, z. ú.
   Email: spotrebiteľ@regio.cz
   Web: www.konzument.cz
   Kontakt: +420 495 215 266

  1. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

    Účel dokumentu

   1. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - ďalej len „Nariadenie“.

   2. Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:
   3. - neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup na e-shope
    - registrovaných zákazníkov, ktorí sú zaregistrovaní na e-shope

    TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA a povereník na ochranu osobných údajov (DPO)

   • Správcom osobných údajov pre registrovaných a neregistrovaných zákazníkov je Ing. Petr Zářecký, so sídlom U Váhy 1190, 51741 Kostolec nad Orlicí, IČO: 02273756, DIČ CZ7401303393 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“), bankové spojenie: mBank S.A., č.4220 br>
   • Kontaktné údaje Správca vo všetkých prípadoch:
    Email: info@3dtoys.cz
    Telefón: +420608222715
    Poštová adresa: Ing. Petr Žiarecký, U Váhy 1190, Kostolec nad Orlicí, 517 41

    Rozsah spracovávaných osobných údajov

   • Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov obchodu (ďalej len „zákazníci“) sa spracúvajú v rozsahu:

   • - u neregistrovaných zákazníkov meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupe
    - u registrovaných zákazníkov meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, prihlasovacie údaje a ďalej sa spracovávajú údaje o nákupoch tovaru v na webových stránkach

   Všetky vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov ďalej len "Osobné údaje".    Právny základ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

   • Zákonným dôvodom spracovania Vašich Osobných údajov je
    1. v prípade neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup na e-shope:
    2. - splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie a
     - splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie
    3. v prípade zákazníkov registrovaných na e-shope:
    4. - súhlas daný Správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie.

    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   • Osobné údaje sa spracúvajú na účel:
   • - u zákazníkov, ktorí vykonali nákup na e-shope, na účel uzavretia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej na účel plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), ako aj na účely priameho marketingu av prípade súhlasu na využitie emailovej adresy na zasielanie obchodných oznámení.
    - u zákazníkov registrovaných na e-shope na účel vedenia Osobných údajov zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov zaslanie prihlasovacích údajov, vedenie údajov o nákupoch registrovaného zákazníka uskutočnených v e-shope, marketingové aktivity, evidenčné a štatistické účely.
   • Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

    ČAS ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   • Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu potrebnú na plnenie práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plnení zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu potrebnú na účely archivácia podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   • Osobné údaje, ktoré sú spracovávané o registrovaných zákazníkoch, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracovávané na uvedený účel po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu 5 rokov od posledného nákupu registrovaného zákazníka na e-shope alebo na dobu 5 rokov od dátumu registrácie, pokiaľ registrovaný zákazník neuskutočnil v čase registrácie žiadny nákup, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
   • Osobné údaje však môžu byť spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu zákazníka so spracovaním Osobných údajov.

    KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

   • Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám najmä:
   • - subjekty zaisťujúce správu softvéru, hostingové služby, iné IT služby a prevádzku webových stránok www.3dtoys.cz
    - subjekty zaisťujúce marketingové služby pre Správcu,
    - subjekty poskytujúce zasielateľské služby Správcovi,
    - subjekty poskytujúce poradenstvo a odborné služby Správcovi, s ktorými má Správca uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov.
   • Správca nemá v úmysle zasielať Osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnú organizáciu.

    PRÁVA Zákazníka v súvislosti so spracovaním osobných údajov

   • Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má zákazník právo:
   • - požiadať Správcu o prístup k svojim Osobným údajom spracovávaným Správcom,
    - požiadať Správcu o kópiu týchto Osobných údajov,
    - požiadať Správcu o opravu nepresných Osobných údajov,
    - na výmaz Osobných údajov spracovávaných Správcom, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ zákazník odvolá súhlas alebo pokiaľ sú Správcom spracovávané protiprávne,
    - požiadať Správcu o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,
    - na prenositeľnosť Osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,
    - vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

   • Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu Osobných údajov.

   • Ak sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vaším súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať e-mailom.

   • Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.


  EET

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese www.3dtoys.cz nebo telefonním čísle (+420) 777 889 927

  Kontakty
  Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

  3DToys.cz, U Váhy 1190, Kostelec nad Orlicí 517 41

  Tel: +420 608 222 715
  +420 702 437 188 E-mail: www.3dtoys.cz


  V Kostelci nad Orlicí dne 14.4.2017

  Máme, čo inde nenájdete

  10 rokov na trhu

  30 000 hračiek skladom

  Nákupný kôš bol aktualizovaný.

  Zobraziť nákupný kôš